POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Urząd Miasta i Gminy  Jelcz-Laskowice

Projekt Coach - Superwizor Społeczny: Ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (nr projektu: POKL. 07.02.01-14-012/13) współfinansowany  był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Okres trwania projektu: 01.07.2013 - 30.04.2015 r.

Lider projektu: Akademia Szybkiej Nauki
Partnerzy projektu:
- EDU Research Polska Sp. z o.o.
- Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

- Katholische Universität Eichstätt–Ingolstadt (Niemcy)

Wartość projektu: 1 841 716, 10 zł
Dofinansowanie z UE: 1 565 458, 69 zł

Głównym założeniem projektu była poprawa skuteczności działań wspierających integrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wypracowanie i wdrożeniu modelu coacha- superwizora społecznego w oparciu o rozwiązania niemieckie.

Realizacja głównego celu projektu wiązała się z realizacją następujących celów szczegółowych:

  1. Rozwój innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wypracowanie modelu profesjonalnego coacha-superwizora społecznego dla instytucji pomocowych w oparciu o rozwiązania niemieckie (w ramach tego celu przewidziano uzyskanie międzynarodowego certyfikatu coacha społecznego przez ośmiu ekspertów);
  2. Wzrost skuteczności działań pomocowych w Warszawie kierowanych do osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie metody coachingu społecznego wśród 100 uczestników projektu
  3. Wzrost zainteresowania pracowników społecznych w Warszawie innowacyjnymi  formami wsparcia poprzez upowszechnienie modelu coacha- superwizora społecznego;
  4. Wzrost jakości działań wspierających osoby wykluczone poprzez opracowanie  systemu szkoleń oraz standardów kształcenia coachów- superwizorów społecznych

Jako partner projektu EDU Research Polska sp. z.o.o odpowiedzialne było za następujące zadania:

- ewaluacja – w projekcie prowadzona była dwutorowo:

  • bieżąca ewaluacja wewnętrzna
  • zewnętrzna ewaluacja rezultatów i produktów projektu.

Wykorzystane zostały wywiady indywidualne i grupowe, analiza dokumentów, obserwacja, badania ankietowe (analiza jakościowa i ilościowa).
Przy przeprowadzaniu ewaluacji stosowane były standardy PTE

- działania upowszechniające – upowszechnienie metody coachingowej poprzez wydanie i dystrybucje podręcznika z opisem metody, wykorzystanych technik oraz opisem ich zastosowania i skuteczności.