EDU Research Polska Sp. z o.o. zrealizowało następujące projekty:


Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W181/16)
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Partnerami EDU Research Polska Sp. z o.o. w projekcie są UKSW oraz Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt. Okres trwania: 01.09.2017 - 30.09.2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1 801 939,34 zł.


EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W341/16)
Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.Partnerami EDU Research Polska Sp. z o.o. byli IFN oraz Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska. Okres realizacji projektu: 01.06.2017-31.08.2019. Wartość projektu: 1 145 904,46 zł.


Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15)
Projekt został zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Projekt realizowany w partnerstwie z UKSW, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oraz Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Okres realizacji projektu: 01.12.2016-30.05.2019. Łączna wartość wydatków w projekcie: 1 715 565,60 zł.


Rozwój kompetencji kluczowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym (Nr projektu: 2016-1-PL01-KA202-026553)
Projekt zrealizowany w ramach Akcji 2, Programu Erasmus Plus (partnerstwa strategiczne w obszarze szkolenie i kształcenie zawodowe). Projekt realizowany w międzynarodowym partnerstwie EDU Research Polska sp. z o.o. (lider), IFN (Niemcy) oraz organizacji Silenziosi Operai della Croce (Włochy). Okres realizacji projektu to 01.09.2016 – 31.08.2019. Całkowita wartość projektu to 339 294,00 € (ok. 1.440 tys. PLN).


Organizacja staży dla uczniów kształcących się w zawodach gastronomiczno-hotelarskich (Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025066)
Projekt zrealizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”. Partnerem EDU Research Polska Sp. z o.o. był Kika Mobility Center. Czas trwania: 2016-2017.


Organizacja staży dla uczniów kształcących się w zawodach gastronomiczno-hotelarskich (Nr projektu 2015-1-PL01-KA102-015902)
Projekt był realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”. Partner projektu: Kika Mobility Center. Czas trwania: 2015-2016.


Nowoczesny Fryzjer
Projekt zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Partnerem w projekcie było miasto Łódź. Okres trwania projektu: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r., wartość projektu: 377 193,42 zł  


Coach – superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Nr projektu: POKL. 07.02.01-14-012/13)
Projekt zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Partnerzy projektu: Akademia Szybkiej Nauki, KARAN oraz Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Czas trwania projektu: 01.07.2013 - 30.04.2015, wartość projektu: 1 841 716, 10 zł.