Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Nr projektu: POWR.04.02.00-00-0017/20
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej


Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Partnerzy realizujący projekt:

- IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH

- Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Wartość projektu: 392 463,50 zł

Dofinansowanie: 380 689,59 zł


Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 32 pracowników merytorycznych - wychowawcy, terapeuci, psychologowie, pedagodzy - pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym poprzez realizację programów mobilnościowych na terenie Niemiec. 
Kompetencje zawodowe rozumiane są jako dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Kompetencje kluczowe to kompetencje, które wspierają rozwój osobisty, włączenie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. 

Projekt zakłada wzajemne uczenie się uczestniczących instytucji, przewidując wymianę wiedzy zarówno między partnerami, uczestniczącymi instytucjami przyjmującymi, jak również uczestnikami. Programy mobilnościowe stwarzają szansę na zdobywanie kompetencji w praktyce zawodowej. Uczenie się stron będzie wspierane każdorazowo 3-dniowymi warsztatami superwizyjnymi w formie action-learningowej prowadzonymi przez IFN w których uczestniczyć będzie grupa wizytująca oraz grupa specjalistów ze strony partnera. 

Planowane działania mobilnościowe zakładają 10-dniowe wizyty studyjne integrowane z działaniami szkoleniowymi. Wszyscy uczestnicy przed wyjazdem na wizyty studyjne przystąpią do tzw. pretestu, a po powrocie do tzw. posttestu w celu weryfikacji nabycia/podniesienia kompetencji. 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności