Przeprowadzona ewaluacja zarówno programu, procesu czy obszaru projektu opisuje rezultaty końcowe lub cząstkowe i pozwala ocenić zaistniałe zachowania (zarówno z pozytywnej jak i negatywnej strony). Najczęściej ewaluowane są jakość i efektywność określonych obszarów lub procesów.
 
Badanie ewaluacyjne (ewaluacja) - to proces badawczy składający się ze zbierania, analizowania i oceny danych. Ma na celu dostarczenia wiedzy ważnej przy podejmowaniu  decyzji dotyczących przyszłych działań danej organizacji, firmy lub procesów społecznych. Ewaluacja może dotyczyć m.in.analizy dokumentacji,  społeczeństwa,  efektywności procesów i ich rezultatów. Ewaluacja jest aktywnym procesem, której wyniki pozwalają na planowanie i ulepszanie prowadzonych działań. Wieloznaczeniowość terminu ewaluacji znajduje także uzasadnienie w sposobie jej definiowania. Galloway definiuje ewaluację jako proces zbierania i analizowania danych w celu podjęcia ważnych decyzji. Guilbert określa ją jako proces badawczy, który służy ocenie i składa się z elementów pomiaru, oceny i decyzji (w tym wniosków). Z kolei Simons definiuje ewaluację jako działanie ukierunkowane na zbadanie, w jakim celu osiągnięto zamierzone cele
 
Etapy procesu ewaluacji:

 

  1. Określenie tematu ewaluacji
  2. Charakterystyka pytań kluczowych w ewaluacji
  3. Konceptualizacja badania
  4. Wybór próby do ewaluacji
  5. Wybranie metodologii badań
  6. Operacjonalizacja zmiennych i tworzenie narzędzi badawczych
  7. Przygotowanie harmonogramu ewaluacji
  8. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego
  9. Analiza zebranych danych
  10. Wnioski i rekomendacje